ท่อสูบน้ำ ได้แก่ ท่อรอบเร็ว ท่อรอบช้า มีทั้งเหล็ก สังกะสี และสแตนเลส โดยมีขนาดตั้งแต่

หน้า 4 นิ้วถึง 8 นิ้ว ความยาวตั้งแต่ 6 ฟุต ถึง 26 ฟุต

ท่อรอบเร็ว   เป็นท่อขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีสองแบบคือแบบเพลาใน และแบบเพลาบน

                   ท่อเพลาใน                                                                        ท่อเพลาบน

ท่อรอบช้า   มีสามแบบคือ ท่อรอบช้าตอนเดียว ท่อรอบช้าแปลนกลาง และท่อรอบช้าสองใบพัด

                            ท่อตอนเดียว                                                                     ท่อแปลนกลาง

   

     ท่อสองใบพัด                                                                        ท่อหอยโข่ง

       กองท่อ

 

กลับสู่ด้านบน